Keres
2023. október  04., szerda, Ferenc
Magyar
 
   2023 December   
   2023 November   
   2023 Október   
   2023 Szeptember   
   2023 Augusztus   
   2023 Július   
   2023 Június   
   2023 Május   
   2023 Április   
   2023 Március   
   2023 Február   
   2023 Január   
OKT
28

20 éve

2003. október 28. Gyergyószentmiklóson meghalt Karancsi Sándor képzőművész, grafikus, festő, tanár. Az elemi iskola nyolc osztályának elvégzése után vasbetonszerelőként dolgozott. Elvégzi a kolozsvári Művészeti Líceum esti tanfolyamát, ezután a Ion Andreescu Képzőművészeti Főiskolán előbb szobrászatot tanult, majd a festészeti szakon Petru Feier tanítványaként szerzett diplomát (1961). 1961-től Gyergyószentmiklóson élt, tanárként dolgozott 1991-ig. Hírnevét ex-libriseinek köszönhette. Több mint 500 ex libris lapot készített rézkarc, rézmetszet és más technikával, számos országban kiállították ex-libriseit. 1976-ban, a Lisszabonban rendezett Ex-libris Kongresszuson nemzetközi II. díjat nyert. Hol groteszk, hol líraibb hangvételű ex libris lapjainak témáit főleg az irodalomból meríti. Illusztrációkat készített Dante La Divina Commediájához, Ion Minulescu, Kányádi Sándor, Juhász Ferenc, Ady Endre verseihez. Mese- és versillusztrációi a romániai magyar folyóiratok és napilapok hasábjain jelennek meg. 20/20 mm-es minikönyvet rajzolt Gyergyó, emberek címmel (1976). Bronzból mintázott érméi közt szerepel: Ady Endre - Elbocsájtó szép üzenet; In memoriam Nagy László; Liszt Ferenc. Több könyvet illusztrált. Hetvenedik születésnapjára életművéről képzűművészeti albumot adtak ki Gyergyószentmiklóson. Hagyatékával a város művészeti életét gazdagította. (Nagyszalontán született 1932. április 2-án).

OKT
28

110 éve

1913. október 28. Csíkkozmáson született Kelemen Béla nyelvész, szótáríró, a filológiai tudományok doktora. A kolozsvári egyetem bölcsészeti karán román nyelv és irodalomból, romanisztikából és latin nyelvből szerzett tanári oklevelet. 1946-tól a Bolyai egyetem tanára, majd a Kolozsvári Nyelvtudományi Intézetben dolgozott, a román-magyar és magyar-román szótárak főszerkesztője volt, ezzel párhuzamosan 1957-1968 között a kolozsvári egyetem román nyelvtudományi tanszékén egyetemi tanár. Részt vett a romániai magyar nyelvművelésben is. (Kolozsváron halt meg, 1982. december 8–án).

OKT
26

155 éve

1868. október 26. Csíkszeredában született Erőss József történész. A középiskolát Csíksomlyón, a teológiát Gyulafehérvárt végezte, a kolozsvári egyetemen szerzett tanári oklevelet. Középiskolai tanár volt Gyulafehérvárt, Csíksomlyón, Kézdivásárhelyen (1894-1929). A székelyek története című munkája (1913), és ifjúsági színjátéka Gábor Áronról Kézdivásárhelyen jelent meg (1914). Háromszék telepedési története című tanulmányát a Székely Nemzeti Múzeum Emlékkönyvében és különlenyomatban is közölte (Sepsiszentgyörgy, 1929) (Sepsiszentgyörgyön halt meg, 1932. november 7-én).

OKT
21

55 éve

1968. október 21. Csíksomlyón meghalt Pál Gábor, bethlenfalvi, közéleti személyiség, politikai közíró, szenátor.

A mai Csíkszeredához tartozó Csíkvárdotfalván született, apja, idős Pál Gábor a csíksomlyói római katolikus főgimnázium igazgatótanára volt.Középiskoláit a csíksomlyói és a kolozsvári római katolikus gimnáziumban végezte, jogi diplomát szerzett a kolozsvári egyetemen, majd ügyvédi képesítést nyert. Részt vett az első világháborúban, harctéri leveleit a Csíki Lapok közölte. 1928-ban beválasztották az Országos Magyar Párt elnöki tanácsába, javaslatára az erdélyi magyarság panaszait a Nemzetek Szövetsége elé vitték. Szenátorrá választása után küzdött a Csíki Magánjavak önkényes kisajátítása s a magyar oktatás korlátozása ellen. 1944-től haláláig súlyos betegen visszavonultan élt Csíksomlyón. Több átfogó tanulmányát közölte a Lugoson kiadott Magyar Kisebbség c. folyóirat. Életrajzát a bécsi döntés után a magyar országgyűlésbe történt behívása után a Magyar Kisebbség közölte (1940/20).

Csíkszereda önkormányzata 2008-ban emléktáblát helyezett el dr. Pál Gábor egykori házának falán, A Magyar Köztársaság csíkszeredai Kunzulátusának épületén, a Petőfi és a Tudor Vladimirescu utca sarkán. Az emléktábla Sárpátki Zoltán szobrász alkotása. (Csíkvárdotfalván született, 1883. február 7-én).

OKT
16

70 éve

1953. október 16. Madridban meghalt Nyírő József író, közíró. Székelyudvarhelyen tanult, a Római Katolikus Főgimnáziumban érettségizett. Teológiai tanulmányait Gyulafehérváron kezdte, a bécsi Pazmaneumben fejezte be, teológiai doktorátiust szerzett. A Kolozs megyei Kide plébánosa volt. 1919-ben kilépett a papi rendből és megnősült. Kolozsváron a Keleti Újság munkatársa, a Pásztortűz főszerkesztője (1923-24), az Erdélyi Helikon munkatársa volt. 1941-ben Budapestre költözött, jobboldali politikai, közéleti szerepvállalása miatt személyisége vitatott. 1950-ben Madridban telepedett le.

Irodalmi művei, regényei, novellái generációk számára meghatározó olvasmányok, számos kiadásban, nagy példányszámban jelentek meg. Elbeszélései jó részében tragikus emberi sorsokat ábrázol, a székely ember lelkisége jelenik meg műveiben. 1924-ben Jézusfaragó ember címmel jelent meg legkorábbi novelláskötete, amely alapul szolgált az Emberek a havason című filmhez is. Majdnem tíz évvel később jelent meg újabb novelláskötete, a Kopjafák (Kv., 1933). Legértékesebb novellái a természet, a havasok világát ábrázolják, a Havasok Könyve című kötete 1936-ban jelent meg, Uz Bence (Kv., 1933) című műve is a havasok világában játszódik. Bár alkatának leginkább a novella felelt meg, írói termésének nagyobb része regény. Önéletrajzi ihletésű regénye, az Isten igájában (Kv., 1926). Az idősebb., Wesselényi Miklósról szól történelmi regénye A sibói bölény (Kv., 1929). Ugyancsak történelmi tárgyú regénye a Siculicidium 175. évfordulójára megjelent Madéfalvi veszedelem (Kv., 1939). A székely falu világa rajzolódik ki Az én népem (KV 1935) és a Halhatatlan élet (Bp, 1941) című regényeiben is. Erdélyi korszakának utolsó alkotása a Néma küzdelem című regény (Bp., 1944), amely az erdélyi Mezőség szórványmagyarságáról fest lehangoló képet. (Székelyzsomboron született, 1889. július 18-án).

 

OKT
14

70

1953. október 14. Szegeden meghalt Szőkefalvi-Nagy Gyula matematikus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. A csíkszeredai gimnáziumban is tanított (1910-1912), majd a kolozsvári marianum tanára volt. 1929-től a szegedi tanárképző főiskola matematika tanárává nevezték ki, 1939-től a szegedi egyetemen tanított. Fő kutatási területei az algebra és geometria, illetve a két tudományág határterületei. Fontosabb művei: Végesrendű geometria (Bp., 1941), A geometriai szerkesztések elmélete (Bp., 1943). A Márton Áron Gimnáziumban emléktáblája van. (Erzsébetvárosban született, 1887 április 11-én).

OKT
11

130 éve

1893. október 11. Csíkszentmártonban született Albert István újságíró, novellista. Marosvásárhelyen közgazdasági diplomát szerzett. A Csíki Lapok és a Csíki Néplap belső munkatársa volt. Írásait több erdélyi lap közölte, társadalomrajzi jellegű riportokat közölt a Székelyföldről. Kászon gyöngye c. elbeszélésével 1930-ban első díjat nyert az Erdélyi Lapok pályázatán. A második világháború után a Népi Egység, Új Idő, Megyei Tükör és Hargita c. lapok munkatársa volt. (Csíkszeredában halt meg 1982-ben).

OKT
09

140 éve

1883. október 9. Csíkrákoson született Kölönte Béla helytörténész, író. A középiskolát a nagyszebeni Theresianum intézetben végezte, a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen történelem-földrajz szakos tanári oklevelet szerzett 1907-ben. Történelem–földrajz szakos tanárként Gyergyószentmiklóson tanított, 1909-ben iskolája állami főgimnáziummá alakult át, őt is gimnáziumi tanárrá minősítették. 1910-ben a karánsebesi állami főgimnáziumhoz került. 1920. március 29-étől kezdve a győri állami reáliskolában folytatta tanári működését. Fiatal tanárként kezdett írni. Fővárosi és kolozsvári folyóiratokban, lapokban közölték írásait. A gyergyószentmiklósi főgimnázium tanáraként megírta Gyergyó története a kialakulástól a határőrség szervezéséig (...tekintettel a nemzetiségi kérdésre) című munkáját (Gyergyószentmiklós, 1910, hasonmás kiadásban 2002-ben jelent meg a gyergyószentmiklósi Mark House kiadónál). Könyvében a székely törzsanyag mellett az örmény és román lakosság múltjával is foglalkozik. A mai olvasó számára is fontos ismereteket nyújt az 1900-as évek eleji Gyergyóról. Másik önálló munkája a Székely nagyjaink (Gyergyószentmiklós, 1924). Elbeszéléseket, valamint ifjúsági regényt is írt, tanárként számos tankönyv bírálatát végezte el hivatalos megbízásra. (Győrben halt meg, 1934. február 15–én).

OKT
07

10 éve

2013. október 7. meghalt Tőzsér József  könyvkereskedő, könyvkiadó, a csíkszeredai Pallas-Akadémia könyvkiadó alapítója. Elemi iskoláit szülőfalujában, Gyergyóalfaluban, középiskolai tanulmányait Gyergyószentmiklóson, főiskolai tanulmányait Kolozsváron végezte. 1969-1976 között a Hargita Megyei Fogyasztási Szövetkezetek Megyei Gazdasági Vállalatánál könyvterjesztési szakértőként működött. 1970 őszén megalapította a szövetkezeti könyvposta-szolgálatot Gyergyószentmiklóson, majd később Csíkszeredában is folytatta. A Könyvet postán szolgáltatás „Tőzsér-posta” néven vált ismertté, Beke György újságíró nevezte el így a Hét hasábjain, és nemsokára az egész országban így emlegették. A könyvterjesztő szolgáltatás révén a legtávolabbi falvakba, és a szórványvidékekre is eljutottak a magyar könyvek.1976-1993 között a Hargita Megyei Könyvterjesztő Vállalat kereskedelmi részlegét vezette, majd a vállalat kereskedelmi igazgatója lett. 1991-ben Domokos Gézával együtt létrehozta a Kriterion Alapítványt és az Alutus Rt. nyomdavállalatot Csíkszeredában. 1993-ban a budapesti Akadémiai Kiadóval közösen, feleségével és munkatársával, Kozma Mária íróval megalapították a csíkszeredai Pallas-Akadémia Könyvkiadót, amely később önállósodott. Tőzsér Józsefet az erdélyi könyves szakma egyik kiemelkedő személyiségeként tartja számon hazai művelődésünk története. Munkásságát Csíkszereda Önkormányzata 1998-ban Pro Urbe-díjjal jutalmazta, 2003-ban a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjével tüntették ki. Csíkszeredában a Tőzsér József közreműködésével létrehozott Kriterion Ház falán 2015. októberében domborműves emléktáblát helyeztek el tisztelői. Könyves tevékenységéről hátrahagyott jegyzeteit és kiterjedt levelezését dolgozta fel felesége és pályatársa, Kozma Mária a Tőzsér József könyves élete című könyvben (Pallas Akadémia könyvkiadó, 2017). (1945. január 19-én született Gyergyóalfaluban).

 
NYITVATARTÁS

HÉTFŐ - PÉNTEK:

10.00 - 18.00

SZOMBAT - VASÁRNAP:

ZÁRVA

Hasznos linkek

Hargita Megye Tanácsa


Hargita Megyei Kulturális Központ


Hargita Megyei
Hagyományőrzési Forrásközpont


Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ


Hargita Népe Kiadó


Hargita Kiadóhivatal –
Székelyföld Kulturális Folyóirat


Hargita Megyei
Művészeti Népiskola

OKT
28

20 éve

2003. október 28. Gyergyószentmiklóson meghalt Karancsi Sándor képzőművész, grafikus, festő, tanár.

Tovább ►

OKT
28

110 éve

1913. október 28. Csíkkozmáson született Kelemen Béla nyelvész, szótáríró, a filológiai tudományok doktora.

Tovább ►

OKT
26

155 éve

1868. október 26. Csíkszeredában született Erőss József történész. 

Tovább ►

OKT
21

55 éve

1968. október 21. Csíksomlyón meghalt Pál Gábor, bethlenfalvi, közéleti személyiség, politikai közíró, szenátor.

Tovább ►

OKT
16

70 éve

1953. október 16. Madridban meghalt Nyírő József író, közíró.

Tovább ►

OKT
14

70

1953. október 14. Szegeden meghalt Szőkefalvi-Nagy Gyula matematikus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja.

Tovább ►

OKT
11

130 éve

1893. október 11. Csíkszentmártonban született Albert István újságíró, novellista. 

Tovább ►

OKT
09

140 éve

1883. október 9. Csíkrákoson született Kölönte Béla helytörténész, író. 

Tovább ►

OKT
07

10 éve

2013. október 7. meghalt Tőzsér József  könyvkereskedő, könyvkiadó, a csíkszeredai Pallas-Akadémia könyvkiadó alapítója.

Tovább ►

<< < 2023 OKTÓBER > >>
H K SZ CS P SZ V
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Kérdéseire, a könyvtári szolgáltatással kapcsolatos észrevételeire a könyvtárosok válaszolnak
önnek e-mailban, amennyiben Ön kitölti az adatokat.

Kérdezd a könyvtárost