Keres
2024. május  21., kedd, Konstantin
Magyar
 
   Helyismereti évfordulók naptára   
   Könyvtártörténeti adatok   
Helyismereti és különgyüjtemények

Az épület földszintjén kapott helyet könyvtárunk helyismereti gyűjteménye és a különleges értéket képviselő gyűjtemények.

A Kájoni János Megyei Könyvtárban külön egységként kezeljük és őrízzük a helytörténeti-helyismereti vonatkozású, illetve a különleges értéket képviselő dokumentumok gyűjteményeit. E gyűjtemények alapját a könyvtárunkban 1978-ban létrehozott Dokumentációs részleg állománya alkotja. Különböző forrásokból, vásárlás és adományok révén is gyarapodó gyűjteményeink jelenleg mintegy 23 500 könyvtári dokumentumot tartalmaznak, amelyek nagyobb részt 19. századi, illetve a 20. század első feléből való kiadványok.

A ma már könyvritkaságnak számító köteteket is tartalmazó gyűjtemények helytörténeti értéket képviselnek, ezért különgyűjteményként kezeljük, tárjuk fel és bocsátjuk az érdeklődők rendelkezésére.

A gyűjteményben őrzött mintegy 15 500 könyvtári dokumentum két régi, nagy múlttal rendelkező helyi könyvtár állományából származik: a Csíksomlyói Ferences Rendház könyvtára

és az egykori csíksomlyói gimnázium, a későbbi Csíkszeredai Római Katolikus Főgimnázium könyvtárából. 1978-ban az akkori csíkszeredai megyei múzeum (ma Csíki Székely Múzeum) adta át a megyei könyvtárnak e két gyűjtemény 1850 utáni könyvállományát.

E könyvtárak történetéről bővebben a Könyvtártörténet menüpont alatt találhatók adatok. Máig fennmaradt állományukat jelenleg megosztva őrzi a Csíki Székely Múzeum, a Kájoni János Megyei Könyvtár, a Csíksomlyói Ferences Rendház, valamint a római katolikus gimnázium jogutódja, a mai Márton Áron Gimnázium könyvtára.

Az 1990-es évek elejétől a régebbi anyagot kiegészítve rendszeresen gyűjtöttük az újabb, kurrens megjelenésű helyismereti-helytörténeti szempontból fontos dokumentumok egy-egy példányát.

A helyismereti és különgyűjtemények dokumentumai helyben tanulmányozhatók, fokozottan védett, megőrzésre szánt dokumentumok.

Helyismereti gyűjtemény

Regionális-lokális tartalmú dokumentumok gyűjteménye, amely a Székelyföld múltja, története, művelődéstörténete területén segítheti a kutatómunkát, adatokat szolgáltathat regionális kutatásokhoz, helyismereti témájú kiadványok összeállításához.

GYŰJTŐKÖR:

  • Székelyföldre és tájegységeire, településeire, Hargita megyére és településeire, Csíkszeredára vonatkozó helyismereti, helytörténeti vonatkozású dokumentumok
  • Helyi kiadók, nyomdák termékei
  • Helyi szerzők művei, helyi kötődésű személyiségek munkásságára, életére vonatkozó munkák

A gyűjteménybe tartozás alapvető szempontja a lokális-regionális vonatkozás, függetlenül a dokumentum megjelenési helyétől, idejétől, típusától, illetve nyelvétől.

A helyismereti gyűjtemény különleges értékei:

Az 1945 előtti székelyföldi nyomdák, Hargita megyei és csíkszeredai nyomdák kiadványai. Közel háromszáz ilyen kiadványt tartunk számon, nagyobb részük régi csíkszeredai nyomdák terméke, köztük könyvek, iskolai évkönyvek, folyóiratok, aprónyomtatványok.

Könyvtárunk névadója, Kájoni János által 1675-ben Csíksomlyón alapított könyvsajtó kiadványai közül tizenegy található könyvtárunkban, ezek közül a két legrégebbi 18. századi nyomtatvány.

Székelyföldi vonatkozású, vagy itt keletkezett régebbi kéziratokat. Jelenleg összesen négy 18-19. századi székelyföldi kéziratos anyaggal rendelkezünk.

HELYISMERETI DOKUMENTUMOK DIGITALIZÁLÁSA:

Fontos célkitűzésünk a székelyföldi vonatkozású nyomtatott kulturális értékeink megőrzése, védelme, helyi szellemi örökségünk közkinccsé tétele. 2009 óta digitalizálunk gyűjteményünk regionális vonatkozású helytörténeti dokumentumaiból. A könyvtárunk által digitalizált kiadványok a Magyar Elektronikus Könyvtárban (MEK) és az Elektronikus Periodika Adatbázisban (EPA) válnak elérhetővé az Interneten.

HELYISMERETI TÁJÉKOZTATÁS :

Hagyományos katalógusok, valamint elektronikus katalógusok és adatbázisok segítik a gyűjteményben való tájékozódást, tárják fel a dokumentumok helyi és regionális információit tárgyszavak segítségével.

HARGITA MEGYEI, REGIONÁLIS TARTALMÚ ONLINE ADATBÁZISAINK: jelenleg két regionális-lokális tartalmú online adatbázis érhető el könyvtárunk honlapján, mindkét adatbázis folyamatos fejlesztés, bővítés alatt áll: 

- Az adatbázis szócikkei elsősorban térségünk településeinek kulturális örökségét, épített örökségét, műemlékeit, néprajzát, hagyományait, művelődéstörténetét, vallásos életét, turisztikai- és természeti értékeit ismertetik. Tárgyszavas keresési lehetőség van bárki számára az adatbázisban.

 

 


–  neves helyi személyiségekre vonatkozó életrajzi adatokat, fontosabb bibliográfai adatokat, illetve fotók, portrék lelőhelyét tartalmazza. Az életrajzi adatbázis segítségével készül évente Helyismereti évfordulós naptárunk.


  • 1945 előtti székelyföldi nyomdák kiadványainak katalógusa 

A használók kérésére tematikus helyismereti bibliográfiákat állítunk össze.

HELYISMERETI KÖNYVTÁRI KIADVÁNYAINK

Könyvtárunk több kiadványt is megjelentetett a helyismereti és különgyűjtemények felhasználásával, amelyek helyi, regionális értékeink szélesebb körű megismertetését szolgálják:

2007-2008-ban két könyvjelzősorozatot adtunk ki, Neves Csíkiak címmel, ismert és kevésbé ismert helyi személyiségek portréival és rövid életrajzi bemutatóval.

2009-ben könyvtárunk közreműködésével jelent meg a Csíki Olvasókönyv című helyismereti kiadvány.

2018-ban pedig megjelent ugyancsak egy könyvjelzősorozat a Hargita megyei jeles, kiemelkedő szeméyiségekről, amely a Nagyjaink címet viseli.

A használók kérésére tematikus helyismereti bibliográfiákat állítunk össze.

Különgyűjtemények

Különgyűjteményeinkhez tartoznak a 19. századi, iletve az 1945 előtti 20. századi dokumentumok gyűjteményei, és a 17 – 18. századi régikönyv gyűjtemény. Jelentős helytörténeti és könyvtártörténeti értéket képviselnek. A kötetekben számos érdekesség, ex librisek, possessor jegyek, bejegyzések, dedikációk találhatók, valamint ma már könyvritkaságnak számító kiadványok is fellelhetők. A különgyűjtemények állománya fokozottan védett, dokumentumai csak helyben használhatók. A dokumentumok származása szerint külön könyvtári egységként őrizzük őket:

  1. A Csíksomlyói Ferences Rendház könyvtárának gyűjteményéből származó, 19. századi és a 20. század első feléből való dokumentumok
  2. A Csíkszeredai Római Katolikus Főgimnázium - korábbi csíksomlyói gimnázium - könyvtárából származó dokumentumok, könyvek, folyóiratok, iskolai értesítők gyűjteménye, 19-20. századi gyűjtemény
  3. A gyűjtemények jellegéhez, gyűjtőköréhez igazodó beszerzésekből, adományokból származó 1945 előtti dokumentumok

A könyvek mellett időszaki kiadványok és számos aprónyomtatvány is megtalálható a gyűjteményekben: tartalmi szempontból változatos gyűjtemények, szinte minden szakterületről megtalálhatók kiadványok, zömében magyar nyelvű, de latin, német, román és más nyelvű dokumentumok is.

A gyűjtemény értékei:

A „régiköny” kategóriájába tartozó 112 kiadvány - 1800 előtt külföldön nyomtatott, illetve Románia területén 1830-ig nyomtatott dokumentumok, ezek közül 44 Erdély területén, a 17-19. században, 1830 előtt nyomtatatott könyv, kolozsvári, nagyváradi, nagyszebeni és nagyenyedi nyomdák termékei, magyar, latin és német nyelvű könyvek.

A gyűjtemény legrégebbi, Erdély területén nyomtatott könyve az 1653-ban Nagyváradon, Szenczi Kertész Ábrahám által nyomtatott Approbatae Constitutiones Regni Transylvaniae et partium Hungariae Eidem Annexarum című erdélyi törvénygyűjtemény.

A Székelyföldön 1945 előtt működött nyomdák kiadványai.
A Kájoni János által 1675-ben Csíksomlyón alapított könyvsajtó kiadványai közül tizenegy található könyvtárunkban.
A nyomda- és könyvkiadástörténet, illetve a helytörténet szempontjából értékes dokumentumok.

1945 előtt működött iskolák értesítői - a Csíkszeredai Római Katolikus Gimnázium gyűjteményéből származó, több mint 900 darab iskolai értesítő. A csíksomlyói, későbbi csíkszeredai gimnáziumi értesítők majdnem teljes gyűjteményével rendelkezünk, 1875-től kezdődően.

Számos 19. századi magyar nyelvű időszaki kiadvány, köztük erdélyi lapok, folyóiratok, többek között Nemzeti Társalkodó, Erdélyi Híradó, Erdély, Erdélyi Múzeum, Ellenzék egyes évfolyamai.

Az 1918 utáni erdélyi magyar időszaki kiadványok közül is számos jelentős lap évfolyamai megtalálhatók - többek között az Erdélyi Helikon, Erdélyi Irodalmi Szemle, Erdélyi Iskola, Erdélyi Múzeum, Hitel, Korunk, Magyar Kisebbség, Pásztortűz - bár teljes kollekcióval alig rendelkezünk. Az 1918 utáni Románia területén megjelent többnyire magyar nyelvű, különböző tárgyú és típusú kiadványok a huszadik századi erdélyi magyar művelődéstörténet, tudománytörténet, könyvkiadás- és nyomdatörténet kutatására is lehetőséget nyújtanak.

Különgyűjteményeinkhez tartoznak a 19. századi és 1945 előtti 20. századi dokumentumok gyűjteményei, és a 17 – 18. századi régikönyv gyűjtemény. Jelentős helytörténeti és könyvtártörténeti értéket képviselnek. A kötetekben számos érdekesség, ex librisek, possessor jegyek, bejegyzések, dedikációk találhatók, valamint ma már könyvritkaságnak számító kiadványok is fellelhetők. A különgyűjtemények állománya fokozottan védett, dokumentumai csak helyben használhatók. A dokumentumok származása szerint külön könyvtári egységként őrizzük őket:

I. A Csíksomlyói Ferences Rendház könyvtárának gyűjteményéből származó, 19. századi és a 20. század első feléből való dokumentumok.

II. A Csíkszeredai Római Katolikus Főgimnázium - korábbi csíksomlyói gimnázium - könyvtárából származó dokumentumok, könyvek, folyóiratok, iskolai értesítők gyűjteménye, 19- 20. századi gyűjtemény.

III. A gyűjtemények jellegéhez, gyűjtőköréhez igazodó beszerzésekből, adományokból származó 1945 előtti dokumentumok.

A könyvek mellett időszaki kiadványok, és számos aprónyomtatvány is megtalálható a gyűjteményekben.Tartalmi szempontból változatos gyűjtemények, szinte minden szakterületről megtalálhatók kiadványok, zömében magyar nyelvű, de latin, német, román és más nyelvű dokumentumok is.

A gyűjtemény értékei:

A „régiköny” kategóriájába tartozó 112 kiadvány - 1800 előtt külföldön nyomtatott, illetve Románia területén 1830-ig nyomtatott dokumentumok, ezek közül 44 Erdély területén, a 17-19. században, 1830 előtt nyomtatatott könyv, kolozsvári, nagyváradi, nagyszebeni és nagyenyedi nyomdák termékei, magyar, latin és német nyelvű könyvek.

A gyűjtemény legrégebbi, Erdély területén nyomtatott könyve az 1653-ban, Nagyváradon, Szenczi Kertész Ábrahám által nyomtatott Approbatae Constitutiones Regni Transylvaniae et partium Hungariae Eidem Annexarum című erdélyi törvénygyűjtemény.

A Székelyföldön 1945 előtt működött nyomdák kiadványai.

A Kájoni János által 1675-ben Csíksomlyón alapított könyvsajtó kiadványai közül tizenegy található könyvtárunkban. A nyomda- és könyvkiadástörténet, illetve a helytörténet szempontjából értékes dokumentumok.

1945 előtt működött iskolák értesítői - a Csíkszeredai Római Katolikus Gimnázium gyűjteményből származó, több mint 900 darab iskolai értesítő. A csíksomlyói, későbbi csíkszeredai gimnáziumi értesítők majdnem teljes gyűjteményével rendelkezünk, 1875-től kezdődően.

Számos 19. századi magyar nyelvű időszaki kiadvány, köztük erdélyi lapok, folyóiratok, többek között Nemzeti Társalkodó, Erdélyi Híradó, Erdély, Erdélyi Múzeum, Ellenzék egyes évfolyamai.

Az 1918 utáni erdélyi magyar időszaki kiadványok közül is számos jelentős lap évfolyamai megtalálhatók - többek között az Erdélyi Helikon, Erdélyi Irodalmi Szemle, Erdélyi Iskola, Erdélyi Múzeum, Hitel, Korunk, Magyar Kisebbség, Pásztortűz - bár teljes kollekcióval alig rendelkezünk. Az 1918 utáni Románia területén megjelent többnyire magyar nyelvű, különböző tárgyú és típusú kiadványok a huszadik századi erdélyi magyar művelődéstörténet, tudománytörténet, könyvkiadás- és nyomdatörténet kutatására is lehetőséget nyújtanak.

 

Kérdéseire, a könyvtári szolgáltatással kapcsolatos észrevételeire a könyvtárosok válaszolnak
önnek e-mailban, amennyiben Ön kitölti az adatokat.

Kérdezd a könyvtárost
NYITVATARTÁS

HÉTFŐ - PÉNTEK:

8.00 - 18.00

SZOMBAT - VASÁRNAP:

ZÁRVA

<< < 2024 MÁJUS > >>
H K SZ CS P SZ V
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Hasznos linkek

Hargita Megye Tanácsa


Hargita Megyei Kulturális Központ


Hargita Megyei
Hagyományőrzési Forrásközpont


Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ


Hargita Népe Kiadó


Hargita Kiadóhivatal –
Székelyföld Kulturális Folyóirat


Hargita Megyei
Művészeti Népiskola

MáJ
26

45 éve

1979. május 26.  Csíkszentimrén meghalt Benedek Fidél, P. ferenc-rendi szerzetes, történész, az erdélyi ferencesek történetének kutatója.

Tovább ►

MáJ
16

175 éve

1849. május 16.  Csíksomlyón született  Tivai Nagy Imre gazdasági szakember, közíró, szerkesztő.

Tovább ►

MáJ
13

60 éve

1964. május 13.  Székelyudvarhelyen meghalt  Tompa László költő, műfordító, lapszerkesztő.

Tovább ►

MáJ
01

75 éve

1949. május 1-én Székelyudvarhelyen meghalt Dobos Ferenc történész, költő, tanár.

Tovább ►

<< < 2024 MÁJUS > >>
H K SZ CS P SZ V
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2