Keres
2024. március  01., péntek, Albin
Magyar
 
   Helyismereti évfordulók naptára   
   Könyvtártörténeti adatok   
Könyvtártörténeti adatok

Ha Csík könyvtári múltjáról beszélünk, a Csíksomlyói Ferences Rendház könyvtárát kell említenünk elsőként, amelynek története a XV. századra nyúlik vissza. Az egyetlen máig fennmaradt középkori erdélyi katolikus egyházi könyvtár.
A másik nagymúltú helyi könyvtár, az ugyancsak a ferencrendi szerzetesek által a kolostor mellett alapított iskola, a  későbbi Csíksomlyói Római Katolikus Gimnázium könyvtára, amelynek könyveiről 1630-ból ismeretes az első feljegyzés.
Ma e két könyvtár legértékesebb, régi könyvanyaga a Csíki Székely Múzeum gyűjteményeiben található, történetüket, értékeiket a múzeumban végzett kutatómunka eredményeként több kiadvány is feltárja. Mindkét könyvtár újabbkori, elsősorban XIX-XX. századi könyvanyaga került a mai Kájoni János Megyei Könyvtár állományába, ahol különgyüjteményként kezeljük, tárjuk fel, és bocsátjuk az érdeklődők rendelkezésére (lásd Helyismeret és különgyűjtemények)

Csíkszeredában nyilvános könyvtári kezdeményezésekről a XIX. század közepétől ismerünk rögzített adatokat. A polgárosodó életformával függ össze az olvasótársaságok, olvasóegyeletek létrehozása Csíkban is.

Néhány fontosabb könyvtártörténeti eseményt kiemelve állt össze a több mint másfél évszázadnyi időre visszatekintő kronológiánk:

1841: a székely határőrség fiatal altisztje, Gál Sándor (1817-1866) Csíkszeredában  több lelkes társával magyar önképzőkört és olvasótársaságot szervezett, amelyet azonban a katonai főhatóság hamarosan betiltott, s fegyelmi vizsgálatot rendelt el. A magyar hírlapok, könyvek olvasása az akkori császári királyi hadseregben nem kívánatos cselekedetnek minősült.

1843. április: a Kolozsváron megjelenő Erdélyi Hiradó című folyóirat 1843. május 9-ei számának tudósítása szerint Csíkszeredában olvasó egyesület alakult. A csíki papság által április 20-án tartott gyűlésen Potyó Ferenc felcsíki főesperes felszólította  a létrehozott olvasó egyesület részvényeseit az intézmény előmozdítására. Elnököt, pénz- és könyvtárost választottak, egyesületi szabályokat szerkesztettek, s könyvek beszerzéséről intézkedtek, igyekezvén „egész Csíkszék polgári, katonai és egyházi hatóságai” pártfogását megnyerni.  Ez  az első ismert adat egy csíkszeredai nyilvános könyvtár alapításáról.

1854. július 27.: az első adat a csíksomlyói gimnázium tanári könyvtárának létesítésére vonatkozóan:  a Kultuszminisztérium 17 példány könyvet küldött 32 kötetben a gimnáziumnak - Bándi Vazul (1847-1909) közlése szerint, aki 1891-1900 között volt a gimnázium igazgatója.  Bándi az 1895-1896-os gimnáziumi értesítőben kiadta nagy iskolatörténeti munkáját, A Csiksomlyói Róm. Kath. Főgymnasium  története címmel. A Kájoni János Megyei Könyvtár különgyűjteményeiben őrzött munkát könyvtárunk digitalizálta,  a Magyar Elektronikus Könyvtárból letölthető a http://mek.oszk.hu/09300/09350/index.phtml Url címre kattintva.

 

1855-56: Veress Gergely tanár ajándékozott  50 kötetet az iskolának.

1857: Bándi Vazul iskolatörténeti munkájában közölt adat: a gimnázium  tanári kara elhatározta, a könyvtár gyarapítására minden tanár naponta 20 krajcárt fizet.

1868-1869: Incze János tanár elkészíti a gimnázium tanári  könyvtárának első katalógusát.

1870: Imets Fülöp Jákó (1837-1912) lett a gimnázium igazgatója, aki korszerűsítette az iskolát, átvette  a könyvtár vezetését is, az ő szerkesztésében 1871-től rendszeresen megjelentek az iskola évkönyvei, értesítői, amelyek a könyvtár gyarapodásáról is beszámolnak.

1873: a Csíksomlyói Római Katolikus Tanítóképző Intézet könyvtárának alapítási éve

1876: megalakul a Csíkszeredai Kaszinó. Kozma Ferenc (1844–1920) A Székelyföld közgazdasági és közmívelődési állapota című, 1879-ben Budapesten megjelent munkájában a székelyföldi kaszinóféle olvasóegyletek sorában a csíkszeredait is megemlíti. Ezek a polgári közkönyvtárak  a helyi értelmiségi és iparosréteg olvasási igényeit  elégítették ki.

~ A gimnázium december 23-i   tanári tanácskozásán  indítványozták az ifjúsági könyvtár különválasztását a tanári könyvtártól, amelyet a püspök jóvá is hagyott. Az ifjúsági könyvtár kezdetben a tanári könyvtár állományából kiválasztott tan- és segédkönyveket tartalmazott, majd a diákoktól szedett tagdíjból és adományokból gyarapodott.

1877-1878: Imets Fülöp Jákó buzdítására kölcsönkönyvtárat hoztak létre a gimnáziumban, anyagi alapjait a tanári kar vetette meg, azzal a céllal, hogy a szegényebb tanulókat ingyen is elláthassák tan- és segédkönyvekkel.

1884: a gimnázium tanári könyvtárának kezelését Glósz Miksa (1845-1906), a tudós tanár és bibliográfus vette át, korszerűsítette a könyvtárat, megírta és az 1885-86-os gimnáziumi értesítőben közölte a könyvtár vázlatos történetét.

~Megalakult a Csíkszeredai Ipartestület, amelynek keretében Polgári olvasókör is működött.

1886: Glósz Miksa elkészítette a tanári könyvtár szakkatalógusát, amelyet az 1886-87-es tanévi gimnáziumi értesítőben tett közzé, ennek alapján ma rekonstruálható a könyvtár akkori állománya.

1902-1908:  Balló István (1871- ?) volt a gimnázium tanári könyvtárának könyvtárosa, 1904-től az ifjúsági könyvtár őre. Balló történészként is ismert, több Csíkra vonatkozó történelmi, helytörténeti tanulmányát a gimnázium értesítőiben közölte.

1910-1911: ebben a tanévben költözött át a gimnázium Csíksomlyóról az új csíkszeredai gimnáziumi épületbe (jelenleg a Márton Áron Gimnázium és a Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium működik itt). Szlávik Ferenc tanár, 1911-től a tanári és ifjúsági könyvtár vezetője, közölte a gimnáziumi értesítőben a könyvtári állomány megoszlását: a tanári könyvtár 3687 kötettel, az ifjúsági könyvtár 4051 kötettel, míg a kölcsönkönyvtár 959 kötettel rendelkezett. Azt is megemlíti, hogy tervbe vették az iskola tanári könyvtárának nyilvánossá tételét, ami a tanárok olvasási igényeinek kielégítése mellett szélesebb olvasói réteg kiszolgálását jelentené, ugyanakkor jelentősebb anyagi támogatást a Múzeumok és Könyvtárak Országos Felügyelősége részéről. Ekkor nem kevesebb, mint ötven folyóirat és lap járt a könyvtár számára.

1919: a Csíkszeredai Ipartestület könyvtárát Brezina Ferenc órásmester és ipartestületi könyvtáros rendezte be, az ipartestület ötvenéves jubileumára 1934-ben kiadott emlékkönyv adatai szerint. A később megszüntetett könyvtár állománya szétszóródott, de egyes kötetei bekerültek az újonnan alapított rajoni könyvtárba.

1921: megszűnt a gimnáziumi kölcsönkönyvtár, míg a tanári és az ifjúsági könyvtár továbbra is fennmaradt. Az első világháború nagy károkat okozott a frissen felépített gimnázium gyűjteményeiben, a könyvtár állománya, különösen a tanári könyvtáré, felére csökkent.

1929: az Erdélyi Magyar Évkönyv 1918-1929 (Kolozsvár, 1930) Sulyok István által összeállított, erdélyi magyar könyvtárakra vonatkozó statisztikai adatai szerint a Csíkszeredai Kaszinó könyvtára ekkor 430 magyar kötettel rendelkezett, tíz év alatt 154 kötettel gyarapodott, az évi forgalom pedig 179 olvasó, 586 kötet volt. 

1934: a Csíkszeredai Kaszinó jól felszerelt könyvtárral rendelkezik, sűrűn látogatott olvasótermében csaknem az összes magyar nyelvű lap megvan - az Erdélyi Monográfia (Szatmár, 1934) című kiadvány szerint.

1936: az Erdélyi Iskola című, 1933-1944 között Kolozsváron megjelentetett neveléstudományi és népnevelő folyóirat, amelyet Márton Áron (1896-1980) alapított, 1938/39 1-2. számában cikket közölt a katolikus felekezeti iskolák tanári könyvtárairól. A közzétett statisztikai adataiból kiderül, hogy a csíkszeredai gimnázium tanári könyvtára az 1919-1936 között eltelt időszakban mindössze 167 művel gyarapodott, ebből 97 vétel, 70 ajándék, 1936-ban az állomány 4983 kötetből állt, 10 folyóirat járt rendszeresen a könyvtárnak. A tanulmány kiemeli, hogy a felekezeti iskolák nagy részében a tanári könyvtárak gyarapodása lelassult, hiányoznak a kézikönyvek, szótárak, szaklexikonok, de az erdélyi irodalom termékei is. A két világháború közti időszakban a felekezeti iskolák könyvtárainak állományfejlesztési munkáját egyrészt az államhatalom, másrészt az anyagi eszközök elégtelensége akadályozta.

1940/41: a gimnázium tanári és ifjúsági könyvtára több mint 2500 kötet könyvajándékot kapott a Közgyűjtemények Országos Főfelügyelőségének Erdélyi Osztályától és a magyarországi testvériskoláktól, az 1940-1941-es gimnáziumi értesítőben közölt adatok szerint.

1948: a  romániai tanügyi reform életbelépésével a nagymúltú Csíkszeredai Katolikus Főgimnázium is állami tulajdonba és állami irányítás alá került. Antal Imre iskolarörténeti munkáját idézve: „Az iskola híres könyvtárát az államilag összeállított és kiadott tiltott könyvek jegyzéke alapján kiselejtezték, a nagy értékű könyveket, folyóiratokat vagy zárolták, vagy megsemmisítették.” (Antal Imre: Tisztesség adassék. Csíkszereda, 1994)

Később a gimnázium 1945 előtti könyvállományának és folyóiratainak nagyobb részét a múzeum vette birtokába, ennek a gyűjteménynek régebbi anyaga ma is a Csíki Székely Múzeumban található, az újabb, XIX-XX századi, főleg 1848 után kiadott köteteit 1978-ban áthelyezték a megyei könyvtár akkor létrehozott Dokumentációs részlegére.

 

Adatok könyvtárunk történetéről dióhéjban

A mai Kájoni János Megyei Könyvtár jogelődjét, a Csík Rajon Könyvtárát 1948-1950 között hozták létre.  A könyvtáralapítás pontos dátumát sajnos jellemző módon nem ismerjük, saját intézményünk közelmúltjának eseményeit rögzített adatok hiányában nehéz  rekonstruálni.

Csak 1957-től kezdődően rendelkezünk a könyvállomány nagyságára vonatkozó adatokkal, 1959-ben Csík rajon könyvtárának állománya 16 595 kötet volt.

Fennállása óta a könyvtár több költözésen, szervezeti változáson és névváltozáson  esett át:

1968: Csíkszereda megyeszékhellyé válása után a könyvtár az akkor új Városi Művelődési Ház épületében kapott otthont, és megyei könyvtárként működött.

Az 1970-es évektől a könyvtár több részlege működött hosszabb-rövidebb ideig a Mikó-vár épületében, a Csíkszeredai  Múzeum székhelyén.

 

1990: a könyvtár újabb épületben kapott helyiségeket. Az addig a Mikó-vár épületében működő Igazgatóság, a  Feldolgozó részleg,  a Módszertani- és a Bibliográfiai részleg átköltözött a Szakszervezetek Művelődési Házának épületébe.

Továbbra is a múzeum (Mikó-vár) épületében maradt a Gyermekkönyvtár, a Könyvkötészet, az 1978-ban létrehozott Dokumentációs részleg, valamint 1990-től a Művészeti-történelmi részleg is itt kapott helyet.

 

1990 - 2000 között három különböző épületben működtek a megyei könyvtár részlegei: a Szakszervezetek Művelődési Házában, a  Városi Művelődési Házban és a Csíki Székely Múzeum  székhelyén, a Mikó-várban.

 

1993 óta épített informatikai hálózatát folyamatosan fejlesztette az intézmény. A könyvtári dokumentumok feldolgozása, az állományadatok és a könyvtárhasználati adatok nyilvántartása számítógépes adatbázisban történik, a BIBLIS könyvtári szoftver révén. 2004-től a könyvtár honlapjáról elérhető a  folyamatosan bővített online katalógus.

 

2000: A Városi Művelődési Házból kiköltöztek a könyvtár ott működő részlegei, amelyek ugyancsak a Szakszervezetek Művelődési Házának épületében kaptak helyet. Itt működött 2012-ig az Igazgatóság, a Módszertani részleg és a következő közönségszolgálati részlegek: Szépirodalmi részleg (felnőtt kölcsönző), Társadalomtudományi - Műszaki részleg, Audiovizuális terem, Olvasóterem és Sajtó  részleg,  Helyi sajtóbibliográfia.

 

2007 decemberében a megyei könyvtár Kájoni János nevét vette fel.  A névadással az általa szolgált közösség számára is jelezni kívánja azonosulását azzal a kulturális eszménnyel, amelyet a XVII. századi tudós ferencrendi szerzetes, Kájoni személyisége képvisel, az egyetemes kulturális és emberi értékek szolgálatával.

2008. február 21-én került sor a névadó ünnepségre, amely  kiemelkedő esemény volt az intézmény életében.

2011: a Mikó-vár épületében működő részlegek a Csíki Székely Múzeum székhelyének teljes felújítása miatt átköltöztek Csíkszereda Polgármesteri Hivatalának épületébe.

 

2012: A Kájoni János Megyei Könyvtár új székhelyet kap a Stadion utcai új, háromszintes épületben. A teljes állomány és az összes szolgáltatás egy helyen, modern könyvtári térben, korszerű feltételek közt válik elérhetővé. Az intézmény valóban multifunkcionális feladatokat láthat el, megújult szolgáltatásaival, méltó módon fogadhatja használóit.

 
NYITVATARTÁS

HÉTFŐ - PÉNTEK:

8.00 - 18.00

SZOMBAT - VASÁRNAP:

ZÁRVA

Hasznos linkek

Hargita Megye Tanácsa


Hargita Megyei Kulturális Központ


Hargita Megyei
Hagyományőrzési Forrásközpont


Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ


Hargita Népe Kiadó


Hargita Kiadóhivatal –
Székelyföld Kulturális Folyóirat


Hargita Megyei
Művészeti Népiskola

MáRC
24

115 éve

1909. március 24. Csíksomlyón meghalt Bándi Vazul tanár, a csíksomlyói főgimnázium tanára, igazgatója, történész.

Tovább ►

MáRC
20

85 éve

1939. március 20. Gyergyószentmiklóson született Kercsó Attila orvos, költő, tanulmányíró.

Tovább ►

MáRC
13

115 éve

1909. március 13. Kilyénfalván született Jakab Antal Gyulafehérvári megyéspüspök.

Tovább ►

<< < 2024 MÁRCIUS > >>
H K SZ CS P SZ V
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Kérdéseire, a könyvtári szolgáltatással kapcsolatos észrevételeire a könyvtárosok válaszolnak
önnek e-mailban, amennyiben Ön kitölti az adatokat.

Kérdezd a könyvtárost